Eesti Võlausaldajate Liidu (EVUL) esindajad kohtusid eelmisel nädalal Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja Marko Udrasega, et leida liitude tegevuses ühisosa.

Marko Udrase sõnul on maksejõuetus nende jaoks oluline teema, millega on seni  pidevalt tegeletud ning sama joont jätkatakse ka tulevikus. Koda on viinud läbi liikmete seas küsitlusi kaardistamaks probleeme ja kitsaskohti. Peamiste probleemidena on välja toodud asjaolu, et kehtivas õiguses ei ole menetluspoolte huvid alati tasakaalus, samuti  teevad ettevõtjatele muret pankrotimeistrite tegevus, võlgade kättesaamise keerukus ning asjaolu, et ärikeeldude rakendamine praktikas ei toimi.

Probleemide lahendamiseks ja pankrotimenetluse tõhustamiseks on Koda teinud mitmeid ettepanekuid, näiteks ettevõtete suunamine õigeaegselt saneerimismenetlusse, kohtunike spetsialiseerumine maksejõuetusõigusele ja järelevalve tõhustamine pankrotihaldurite töö üle. Lisaks on Koda leidnud, et lihtsustada tuleks ettevõtete likvideerimisprotsessi, kuna praegune süsteem on liiga aeganõudev ja keeruline.

Koja ettepanekud ning probleempüstitused kattuvad enamustes punktides EVULi seisukohtadega ning nende elluviimiseks tehakse kindlasti omavahel koostööd.