Eesti Võlausaldajate Liidu ja Inforegister.ee looja ja juht Marie Rosin on kutsutud esinema 16. märtsil toimuvale Rahvusvahelisele avaliku ja erasektori koostöökonverentsile majanduskuritegevuse tõkestamisel.

Viiendat korda toimuval konverentsil annavad rahvusvaheliste organisatsioonide: Interpol, Eurojust, Europol ning Soome ja Eesti ametite/asutuste tipp- ja valdkonnajuhid koos erasektori tunnustatud kõneisikute ja ekspertidega ülevaate majanduskuritegevuse olukorrast nii siseriiklikus kui globaalses võtmes. Analüüsitakse ohte ja trende ning tehakse ülevaade kuritegevuse tõkestamise parimast praktikast. Käsitletakse põhjalikult kuritegevuse ennetamise ja avastamisega seonduvat. Arutletakse avatult töös ette tulevaid probleeme ja kitsaskohti, eesmärgiga leida uusi ja parimaid toimivaid lahendusi. Samuti on konverentsi fookuses avaliku ja erasektori parem teabevahetus ning efektiivsemad koostöövõimalused valdkonna riskide paremaks maandamiseks.

Marie Rosin astub ülesse IV paneelis, kus võetakse fookuse alla riskijuhtimine ja taustakontroll era ja avalikus sektoris.