Liikmeks astumise tingimused - EVUL

Tähe 129b

Eesti, Tartu 50113

+372 5045962

Liikmeks astumise tingimused

1. Üldsätted

1.1 MTÜ Eesti Võlausaldajate Liidu (edaspidi: liit) liikmeks astumise tingimused reguleerivad liidu liikmeks vastuvõtmist, liikme ja liidu õigusi ja kohustusi, liikmemaksu maksmise korda, liikmelisuse peatamist ja lõppemist.

1.2 Liikmeks astumise tingimused lähtuvad liidu põhikirjast, mis on leitav kodulehel www.evul.ee .

2. Liikmeks vastuvõtmine

2.1. Liidu liikmeks astuda sooviv isik täidab kodulehel avalduse vormi, vastuvõtmise otsustab liidu juhatus.

2.2. Liidu juhatusel on õigus nõuda sooviavaldajalt lisainformatsiooni.

2.3. Liidu liikme õigused ja kohustused evib isik peale liikmeks vastuvõtmist ning sisseastumis- ja liikmemaksu tasumist.

2.4. Liidu liikmeks astumise päevaks loetakse juhatuse otsuse tegemise päeva.

3.Liikmemaks

3.1. Liit küsib oma liikmetelt iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse määrab kindlaks üldkoosolek.

3.2. Liikmeks saamiseks tuleb üheaegselt tasuda nii ühekordne sisseastumis- kui ka kalendriaasta liikmemaks. Edaspidi tasutakse liikmemaks igal aastal liikmeks astumise kuul, liidu esitatud arve alusel.

3.3. Liidust väljaastumisel tasutud liikmemaksu ei tagastata.

4. Liikmete õigused ja kohustused

4.1. Liidu liikmetel, kes tasuvad õigeaegselt ja täies ulatuses liikmemaksu,  on kõik põhikirjas ettenähtud õigused, sh:

 • osaleda üldkoosolekul hääleõigusega;
 • kasutada soodustingimustel teenuseid, mis on leitavad liidu kodulehel www.evul.ee;
 • olla kaitstud ja esindatud liidu poolt ning saada muid põhikirjas ettenähtud hüvesid;
 • tasuta kasutada spetsiaalselt liidu liikmetele mõeldud logo  e-kirjal, arvel, maksemeeldetuletusel ja muudel asjakohastel dokumentidel. Logo kasutamiseks sõlmitakse leping;
 • õigus pöörduda liitu informatsiooni ja konsultatsiooni saamiseks;
 • õigus saada informatsiooni liidu uudiskirja kaudu kui ka vahetult;
 • esitada üldkoosolekule, juhatusele ja  juhatuse esimehele arutamiseks ettepanekuid liidu tegevust puudutavates küsimustes. Üldkoosolekul arutamiseks esitatavad ettepanekud esitatakse juhatuse kaudu;

4.2. Liidu liikmed jälgivad põhikirjas ettenähtud kohustusi, sh:

 • aitab kaasa liidu eesmärkide saavutamisel ja hoidub liidu maine kahjustamisest;
 • tasuma tähtaegselt ettenähtud suuruses liikmemaksu;
 • mitte kuritarvitama oma liikmelisusest tulenevaid õigusi;
 • annab enda kohta tõest teavet (sh avalduse vormil küsitud teabe osas) ja teavitab liitu esitatud andmete muutumisest;
 • hoidub ajatamata võlgnevuse tekkimisest esindataval ettevõttel, võlgnevused tuleb ajatada mõistliku aja jooksul, antud olukorra ilmnemisel teavitab koheselt liidu juhatust;
 • juriidilisest isikust liikme ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või lõpetamise korral viivitamatult informeerima sellest liidu juhatust.

5. Liidu õigused ja kohustused

5.1. Liidul on kõik põhikirjaga ette nähtud õigused, sh:

 • õigus nõuda liikmelt liikmemaksu tasumist;
 • õigus piirata kohustusi rikkunud liikme õigusi või arvata liige kohustuste rikkumisel liikmeskonnast välja.
 • mõistliku aja jooksul ajatamata võlgnevuste korral peatatakse liikmelisus (sh logo kasutus), püsiva maksejõuetuse korral arvatakse liige liidust välja juhatuse otsusega.

5.2. Liit täidab põhikirjas ette nähtud kohustusi, sh:

 • esindab ja kaitseb ettevõtjate ühishuve;
 • aitab arendada ettevõtluskeskkonda, osaleb krediidipoliitika suunamisel;
 • vahendab liikmetele soodustingimustel teenuseid;

6. Liikmelisuse peatamine ja lõppemine

6.1. Liidu liikmel on õigus motiveeritud avalduse alusel peatada liikmelisus kuni 1 aastaks või astuda kirjaliku avalduse alusel majandusaasta lõpul liidust välja.

6.2. Põhikirja ja seadusega liidu liikmetele sätestatud kohustuste mittetäitmisel (sh mõistliku aja jooksul ajatamata võlgnevuse või püsiva maksejõuetuse korral) võib juhatuse otsusega liidu liikmele ettenähtud õigusi piirata või liikme liidust välja arvata.

6.3. Liikmelisus lõpeb:

 • liikme omal soovil väljaastumisega;
 • juriidilisest isikust liikme lõppemisel;
 • liikme välja arvamisega juhatuse otsusel.
Top