Tähe 129b

Eesti, Tartu 50113

+372 5045962

устав

I ÜLDOSA JA EESMÄRGID

 1. Üldosa

1.1 Eesti Võlausaldajate Liit (edaspidi EVUL) on vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulundusühing. EVUL-i põhikirjaline eesmärk ega põhitegevus ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. EVUL kasutab oma tulusid üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. EVUL ei jaota kasumit oma liikmete vahel

1.2 EVUL on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik, kellel on oma sümboolika ja arveldusarved pankades.

1.3 EVUL-i majandusaastaks on kalendriaasta, mis algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.4 EVUL-i asukoht on Eesti Vabariik.

1.5 EVUL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest ning käesolevast põhikirjast.

1.6 EVUL ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, samuti ei vastuta EVUL liikmed EVUL-i kohustuste eest.

 1. Eesmärgid

2.1 EVUL-i eesmärgiks on ettevõtluskeskkonna krediidiriskidega seonduvate võtmeküsimustike kaardistamine, analüüsimine ja sõlmprobleemidega tegelemine ettevõtluskultuuri parendamiseks  ja majandusmaastiku avatumaks muutmiseks. Samuti on EVUL-i eesmärgiks EVUL-i liikmete huvide esindamine krediidipoliitika väljatöötamises ja elluviimises erinevatel ühiskonnatasanditel, sealjuures liikmete krediidialase tegevuse koordineerimine ja kontaktide loomine.

2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks EVUL:

 • esindab oma liikmeskonna huve Eesti majanduspoliitika kujundamisel, osaleb ettepanekute esitamises riigivõimu- ja valitsemisorganitele seadusandluse täiustamiseks;
 • loob ja arendab sidemeid välisriikide organisatsioonidega, võtab osa rahvusvaheliste organisatsioonide tööst, esindab oma liikmeskonda Eesti, välisriikide ja rahvusvahelistes organisatsioonides ning asutustes;
 • teeb koostööd massiteabevahenditega vabariigi üldsuse informeerimiseks EVUL-i ja tema liikmete eesmärkidest ja tegevusest;
 • algatab Eesti ärikeskkonda parandavaid projekte;
 • loob võimalusi oma liikmetele ärialaseks ja huvialaseks suhtlemiseks;
 • kogub ja analüüsib ettevõtluse ning krediidijuhtimise alast informatsiooni, peab sellekohaseid andmebaase ning osutab informatsioonialaseid teenuseid;
 • teostab turu-uuringuid;
 • kogub ärialast ja muud ettevõtjatele olulist infot ning töötleb, levitab ja kirjastab materjale;
 • organiseerib ja korraldab ettevõtlusalaseid (v.a litsentseeritud ja üle 6-kuuliste) koolitusüritusi;
 • korraldab liikmetele ärialast nõustamist;
 • korraldab arbitraažikohtu tööd;
 • tegeleb üldeesmärgi saavutamiseks muude vajalike tegevustega.

2.3 Tegevuse käigus võib EVUL asutada oma tegevuseks vajalikke äri- ja mittetulunduslikke ühinguid, fonde ja sihtasutusi ning määrata stipendiume ja toetusi ettevõtluskliima arendamisega tegelevatele isikutele.

II LIIKMED

 1. EVUL liikmed

3.1 EVUL-i liikmeteks võivad olla:

 • individuaalliikmed – Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle põhitegevuseks on majandustegevus, välismaa äriühingu filiaalid, füüsilisest isikust ettevõtjad;
 • kollektiivliikmed – ettevõtjate ja äriühingute majandusharu liidud, regionaalsed seltsingud, ühendused, organisatsioonid.

3.2 Liikmed tunnistavad ja järgivad EVUL-i põhikirja ja maksavad liikmemaksu.

 1. Liikmeks vastuvõtmine

4.1 EVUL-i liikmeks vastuvõtmise otsustab EVUL-i liikmeks astuda sooviva isiku vastava kirjaliku avalduse alusel EVUL-i juhatus oma sellekohase otsusega.

4.2 EVUL-i juhatusel on vajaduse korral õigus nõuda sooviavaldajalt lisainformatsiooni.

4.3 EVUL-i liikme õigused ja kohustused omandab isik peale EVUL-i liikmeks vastuvõtmist ning sisseastumis- ja liikmemaksu tasumist.

4.4 EVUL-i liikmeks astumise päevaks loetakse EVUL-i juhatuse otsuse tegemise päeva.

4.5 EVUL-i liikmeks vastuvõtmise täpse korra kinnitab EVUL juhatus.

 1. Liikmete õigused ja kohustused

5.1 EVUL-i liikmetel on õigus:

 • osaleda EVUL-i üldkoosolekul hääleõigusega,
 • valida EVUL-i juht- ja kontrollorganitesse teovõimelisi füüsilisi isikuid;
 • esitada EVUL-i üldkoosolekule, juhatusele ja juhatuse esimehele arutamiseks ettepanekuid EVUL-i tegevust puudutavates küsimustes. Üldkoosolekul arutamiseks esitatavad ettepanekud esitatakse juhatuse kaudu;
 • esitada üldkoosolekul kaebusi valitavate organite tegevuse peale;
 • olla käesoleva põhikirjaga ettenähtud korras kaitstud ja esindatud EVUL-i poolt ning saada muid käesoleva põhikirjaga ettenähtud hüvesid;
 • kasutada soodustingimustel EVUL-i teenuseid vastavalt juhatuse poolt kinnitatud teenuste loetelule ja hinnakirjale;
 • peatada oma liikmelisus EVUL-s kuni 1 aastaks;
 • astuda vastava majandusaasta lõpul EVUL-st välja.

5.2 EVUL-i liikmed on kohustatud:

 • järgima käesolevat põhikirja ning täitma üldkoosoleku, juht- ja kontrollorganite pädevuse piires tehtud otsuseid;
 • tasuma tähtaegselt ettenähtud suuruses EVUL-i liikmemaksu;
 • mitte kuritarvitama oma liikmelisusest tulenevaid õigusi;
 • andma EVUL-i juhtorganitele enda kohta tõest informatsiooni;
 • hoiduma igasugusest tegevusest, mis kahjustab EVUL-i mainet;
 • osutama kaasabi EVUL-i eesmärkide saavutamiseks;
 • mitte väljastama EVUL-lt saadud informatsiooni kolmandatele isikutele ilma juhatuse või viimase poolt volitatud isiku kirjaliku nõusolekuta, väljaarvatud juhud, kus informatsiooni olemusest või selle väljastamise eesmärgist ei tulene teisiti;
 • juriidilisest isikust liikme ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või lõpetamise korral viivitamatult informeerima sellest EVUL-i juhatust.

5.3 Põhikirja ja seadusega EVUL-i liikmetele sätestatud kohustuste mittetäitmisel võib EVUL-i juhatus oma sellekohase otsusega EVUL-i liikmele käesoleva põhikirjaga ettenähtud õigusi piirata või liikme EVUL-i liikmeskonnast välja arvata.

 1. Liikmelisuse peatamine ja lõppemine

6.1 EVUL liikmel on õigus oma avalduse alusel peatada oma liikmelisus EVUL-s kuni 1 aastaks. Liikmelisus peatatakse juhatuse otsusel ja juhatuse poolt kehtestatud korras.

6.2 Liikmelisus lõpeb:

 • Liikme omal soovil väljaastumisega;
 • Füüsilisest isikust liikme surma korral, juriidilisest isikust liikme lõppemisel.
 • Liikme välja arvamisega EVUL-i juhatuse otsusel.

6.3 EVUL-i liikmelisuse lõppemise otsuse seoses liikme väljaastumise või surma, lõppemise, teeb juhatuse esimees, välja arvamise otsustab juhatus.

6.4 Liikmemaks selle EVUL-i majandusaasta eest, millal liige välja astub või välja arvatakse, jääb EVUL-le.

6.5 Liikme väljaastumine:

 • EVUL-i liige esitab EVUL-ist väljaastumiseks juhatuse esimehele vastavasisulise avalduse.
 • Otsuse väljaarvamise kohta teeb juhatuse esimees hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kvartali jooksul ning see jõustub otsuse tegemise päevast.

6.6 Liikme lõppemine:

 • EVUL-i juriidilisest isikust liikme lõppemise korral esitab ta EVUL-i juhatuse esimehele sellekohase teatise koos ärakirjaga vastavast otsusest.
 • Juhatuse esimehe otsusel loetakse liikmelisus lõppenuks.

6.7 Liikme väljaarvamine:

 • Kui EVUL-i liige ei täida käesolevast põhikirjast või seadusest tulenevaid kohustusi või olulisel määral kahjustab EVUL-i, võib EVUL-i juhatus oma otsusega liikme EVUL-ist välja arvata, informeerides sellest väljaarvatut vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viivitamatult pärast otsuse vastuvõtmist.
 • EVUL-i liige loetakse välja arvatuks juhatuse sellekohase otsuse tegemise päevast.
 • Juhatuse otsusel EVUL-i liikmeskonnast välja arvatud isikul on õigus nõuda väljaarvamise otsustamist EVUL-i üldkoosoleku poolt.
 • Üldkoosoleku otsus liikme väljaarvamise kohta on lõplik.

III AUNIMETUS JA AUMÄRK

 1. Aunimetus

7.1 Juhatuse otsusega võidakse anda isikule EVUL-i auliikme aunimetus.

7.2 Aunimetuse saajad ei pea olema EVUL-i liikmed ja liikmeks mitteolev aunimetuse kandja ei omanda käesoleva põhikirjaga EVUL-i liikmetele antud õiguseid ja kohustusi.

7.3 Teatud õiguste ja kohustuste omandamine aunimetuse omandaja poolt on võimalik vaid EVUL-i juhatuse vastavasisulise otsuse alusel.

7.4 EVUL-i auliikmed valitakse EVUL-i liikmete, samuti Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste isikute, juriidiliste isikute ühenduste ja ettevõtlusega tegelevate füüsiliste isikute hulgast, kes oma aktiivse tegevusega on kaasa aidanud EVUL-i ülesannete täitmisele ning omavad EVUL-i arengus ja tegevuses olulist kohta ja tähendust.

 1. Aumärk

8.1 EVUL-i aumärk on EVUL-i poolne austus-, tunnustus- või tänuavaldus, mille andmise otsustab EVUL juhatus.

8.2 EVUL-i aumärk antakse EVUL-i aktiivsetele liikmetele, sõltuvalt nende EVUL-i liikme staažist, või EVUL-i liikmetele eriliste teenete eest või muule isikule eriliste teenete eest EVUL-i arengule kaasaaitamisel.

8.3 EVUL-i aumärki ei saa anda juhatuse liikmetele nende juhatuses oleku perioodil.

IV JUHTIMINE

 1. Juhtorganid

9.1 EVUL-i juhtorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

9.2 EVUL-i kõrgeimaks juhtimisorganiks on tema liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas järgmise majandusaasta esimese 6 kuu jooksul.

9.3 Üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku ka muudel juhtudel, kui see tuleneb seadusest, EVUL-i huvidest või 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel.

9.4 Juhatus peab üldkoosoleku kokkukutsumisest teatama liikmeid kirjalikult või elektrooniliselt vähemalt neliteist (14) päeva ette, kirjutades teates lahti ka üldkoosoleku päevakorra.

9.5 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 • põhikirja muutmine;
 • juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
 • juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
 • audiitori valimine;
 • majandusaasta aruande kinnitamine;
 • EVUL-i lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
 • EVUL-i liitumise küsimuste otsustamine teiste ühingute ja nende liitudega ning nendest väljaastumine;
 • sisseastumismaksu ja liikmemaksu määrade ning tasumise korra kehtestamine;
 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

9.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on kohal vähemalt 50% EVUL-i liikmetest.

9.7 Juhul, kui üldkoosolek ei olnud kvoorumi puudumise tõttu otsustusvõimeline, kutsutakse juhatuse poolt kokku sama päevakorraga kordusüldkoosolek, mis on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

9.8 Juhatus peab kordusüldkoosoleku kokkukutsumisest teatama liikmetele kirjalikult või elektrooniliselt vähemalt neliteist (14) päeva ette.

9.9 Üldkoosoleku käik ja otsused protokollitakse.

9.10 Igal EVUL-i liikmel on üldkoosolekul üks hääl.

9.11 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks lihthäälteenamusega kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

9.12 Põhikirja muutmiseks on vajalik vähemalt 4/5 üldkoosolekul osalenud liikmete nõusolek.

9.13 EVUL-i eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

9.14 EVUL-i ühinemiseks, jagunemiseks ja lõpetamiseks on vajalik vähemalt 4/5 üldkoosolekul osalenud liikmete nõusolek.

9.15 Lubatud on üldkoosoleku otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata, sellisel juhul on otsus vastu võetud, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik EVUL liikmed.

9.16 Juhatuses on kolm kuni üheksa liiget.

9.17 Juhatus valitakse kolmeks aastaks.

9.18 Juhatuse liikmele makstakse tasu vastavalt liikmete üldkoosoleku otsusele.

9.19 Juhatuse pädevusse kuulub:

 • EVUL-i tegevuse igapäevane juhtimine ja tegevuse korraldamine;
 • EVUL-i liikmete üldkoosolekute otsuste täitmine;
 • EVUL-i ürituste läbiviimise korraldamine;
 • sisseastumis- ja liikmemaksude kogumine;
 • liikmete arvestuse pidamine;
 • EVUL-i esindamine suhetes kohaliku omavalitsuse- ning riigiorganitega, kohtu ning teiste juriidiliste ja üksikisikutega;
 • EVUL-i liikmete üldkoosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine;
 • EVUL-i tegevusega seonduva dokumentatsiooni säilitamine;
 • EVUL-i raamatupidamise korraldamine vastavalt seaduses kehtestatud nõuetele ning aruandluse koostamine ning tähtaegne esitamine nii üldkoosolekule kui registripidajale;
 • EVUL-i poolt stipendiumide ja toetuste asutamine ning nende jaotamine;
 • EVUL Arbitraažikohtu tegevuse korraldamine.

9.20 Juhatus vajab järgmiste tehingute tegemiseks üldkoosoleku eelnevat nõusolekut:

 • 10 000 EUR ületava väärtusega EVUL-i vara võõrandamine;
 • lepingute, välja arvatud töölepingute, sõlmimine, millest tuleneb EVUL-ile kohustus üle 10 000 EUR kalendriaastas;
 • töölepingute sõlmimine, millest tuleneb EVUL-ile kohustus üle 20 000 EUR kalendriaastas.

9.21 Juhatuse koosolekud kutsub kokku ja neid juhib juhatuse esimees.

9.22 Juhatus võib võtta vastu otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

9.23 Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks juhatuse liikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel pannakse küsimus uuesti hääletusele järgmisel juhatuse koosolekul.

9.24 Juhatus võib võtta vastu otsuseid ka juhatuse elektronpostiloendis või virtuaalkoosolekutel toimuvate hääletuste käigus. Juhatuse otsuse loetakse vastuvõetuks juhatuse liikmete koosseisu häälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel pannakse küsimus uuesti hääletusele juhatuse koosolekul või elektronpostiloendis või virtuaalkoosolekutel toimuval hääletusel.

V EVUL ARBITRAŽIKOHUS

 1. EVUL Arbitraažikohus on alaliselt tegutsev vahekohus, mis lahendab lepingutest ja teistest tsiviilõiguslikest suhetest, sealhulgas ka väliskaubandus- ja muudest rahvusvahelistest majandussuhetest tulenevaid vaidlusi.
 2. EVUL Arbitraažikohus tegutseb EVUL Arbitraažikohtu Reglemendi alusel, mille kinnitab EVUL-i juhatus.
 3. Vaidluste läbivaatamine on EVUL-i Arbitraažikohtus tasuline, arbitraažimaksu määrad ning tasumise kord sätestatakse EVUL-i Arbitraažikohtu Reglemendis.
 4. EVUL Arbitraažikohtu pidaja on EVUL ja EVUL Arbitraažikohtu tegevust korraldab EVUL-i juhatus.

VI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

 1. EVUL on asutatud määramata ajaks.
 2. EVUL-i tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, samuti juhul, kui EVUL-i jääb alla kahe liikme ning seadusega ette nähtud muudel alustel.
 3. EVUL-i tegevuse lõpetamisel üldkoosoleku otsuse alusel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui tegevuse lõpetamise otsustamisel ei määrata teisi likvideerijaid.
 4. Pärast kõigi võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jaotatakse järgi jäänud vara heategevuseks.
 5. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
 6. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
Top