Praktiline ettevõtlusõpe igasse Eesti kooli! - EVUL

Tähe 129b

Eesti, Tartu 50113

+372 5045962

Praktiline ettevõtlusõpe igasse Eesti kooli!

JA Eesti on sihtasutus, mis juba 1992. aastast tegeleb Eesti lasteaedades ja koolides majandus- ja ettevõtlusõppega. Täpsemalt öeldes töötame välja ja arendame õppeprogramme, koolitame õpetajaid, anname välja õppematerjale ja toetame oma programme erinevate võistluste ja üritustega. Meie sihiks on, et igal Eesti koolilõpetajal oleksid praktiline ettevõtluskogemus, tööoskused ja teadmised oma rahaasjade edukaks korraldamiseks. JA Eestil on elulähedased ja tegevusõppel põhinevad programmid ettevõtluse ja majanduse õpetamiseks algklassidest gümnaasiumini ning aastas õpib nende järgi enam kui 11000 õppurit.

2015/16 õppeaastal tegutses Eestis ligi 300 õpilasfirmat ja programmis osalejate arv ligineb 1200 õpilasele. Kuigi see arv on kasvanud, lõpetab üle poole Eesti noortest kooli ilma ettevõtlusteadmisteta. Soovime igal aastal jõuda vähemalt kümnesse uude kooli. Selleks teeme teavitustööd koolides ja kohalikes omavalitsustes, koolitame uusi õpetajaid ning tegeleme noorte ettevõtlushuvi äratamisega. Lisaks soovime tõsta kui ka ühtlustada õpilasfirmade taset –koolitame õpilasfirmade liikmeid, uuendame ning täiendame õppematerjale ja kaasame juhendamisse ärimentoreid. Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

7 põhjust, miks toeta JA Eestit
1) JA Eesti on ainus süsteemne ja pikaajaliselt end tõestanud ettevõtlusõppe programmide pakkuja Eestis;
2) JA programmide läbimine annab noortele tööoskusi – praktilise ettevõtlusõppe kaudu arendavad noored endas otsustusoskust, meeskonnatöö- ja esinemisoskusi, ajaplaneerimise ja enesejuhtimise oskust ning tõstavad eneseusku ja -kindlust.
5) JA programmide mõju noorte ettevõtlikkusele ning ettevõtjate arvu kasvule on tõetatud mitmete uuringutega Euroopas;
6) JA Eesti programmid on tugeval Euroopa tasemel, mida tõestavad meie kuus esikolmiku kohta Euroopa õpilasfirmade võistlustelt;
7) Meil on toimiv õpetajate võrgustik, kelle kaudu jõuame koolide ja õpilasteni.
JA Eesti kaks peamist tegevussuunda lähiaastatel on tugevadada oma programme algklassides ning töötada selles suunas, et igal Eesti koolilõpetajal oleks praktiline ettevõtluskogemus.

1. Ettevõtlikkus ja algatusvõime algklassidest – algklasside programmi kasutavate koolide ja õpilaste arvu kahekordistamine
Algklasside programm “7 sammu” koosneb seitsmest alaprogrammist, mis on mõeldud 1. – 6. klassi õpilastele. Alustatakse enda vajaduste ja soovide tundmaõppimisega programmis “Meie ise”. Edasi liigutakse perekonnaliikmete erinevate rollide juurde programmis “Meie perekonnad”. Järgnevad programmid “Meie linnaosa või vald”, “Meie linn”, “Meie maakond”, “Meie riik”, “Meie maailm”. Programmid on üles ehitatud arutlustele, mängudele, aktiivtegevustele. Nendega kaasnevad asutuste ja ettevõtete külastused ning külalistunnid äriinimestelt. Programmide suund on eelkõige ettevõtliku eluhoiaku kasvatamine ning ühiskonna ja majanduse põhiprintsiipide tundmaõppimine.
Programmi arendamisel vajavad toetust:
– Õppeprogrammi uuendamine ning välja andmine eesti ja vene keeles;
– Õppe muutmine interaktiivsemaks, programmeerimise sisseviimine JA algklasside õppesse;
– Õpetajate metoodilised ja programmeerimiskoolitused üle Eesti;
– Atraktiivse õpilasvõistluse loomine algklasside õpilastele.

2. Igasse kooli oma õpilasfirma – õpilasfirmade arvu kasvatamine 300lt 450ni
Õpilasfirma programm on JA parim ja tulemuslikem ettevõtlusõppe programm, kus 14 – 21-aastased noored õpivad ettevõtlust ise seda läbi proovides. Programmi kasutatavus on teinud viimastel aastatel Eestis suure hüppe – aastas tegutseb peaaegu 300 õpilasfirmat ja programmis osalejate arv ligineb 1200 õpilasele. Siiski on meie eesmärgid suuremad. Soovime veelgi kasvatada õpilasfirmade arvu, eelkõige põhikoolis ja kutseõppes, kuid selle saavutamiseks ja tugeva taseme hoidmiseks peame panustama rohkem ka programmi kvaliteeti ning interaktviisetesse õppevahenditesse.
Meie tegevused õpilasfirma programmi arendamiseks, mis vajavad toetust, on:
– Õpilasfirma õppematerjalide digitaliseerimine nii eesti kui ka vene keeles;
– Õpilasfirma elektroonsete õppevideote väljatöötamine, mis on suureks toeks õpetajate ja õpilaste koolituses kogu Eestis;
– Õpilasfirma elektroonse registreerimissüsteemi loomine;
– Senisest laialdasem mentorite kaasamine õpilasfirmade juhendamisse.

Top