Eile, 18. aprillil 2016 kohtusid Eesti Võlausaldajate Liidu (EVUL) ning prokuratuuri esindajad, et arutada koostöövõimalusi majanduskuritegevuse vastu võitlemisel. Kohtumise eesmärk oli tutvustada vastastikku oma tegevusi ja tööpõhimõtteid ning arutada teemal, kuidas omavahel teha koostööd võitluses majanduskuritegevusega.

Peamine probleem, mida EVUL kohtumisel välja tõi, on variisikute süsteemne kasutamine. Seda ilmestab fakt, et Eestis on umbes 700 variisikut, kelle omandisse läheb iga päev mõni ettevõte ning sellest tulenevalt on variisikute kasutamine muutunud omaette ärimudeliks. Praegu on olukord, kus rahaliste kohustustega ettevõtet saab kontrollimatult edasi müüa ning kui näiteks maksuvõlgade osas on võimalik alustada vastutusmenetlust ettevõtte hüljanud juhatuse liikme vastu, siis võlausaldajatel puuduvad sisuliselt taktikalised meetmed oma huvide kaitseks.

Prokuratuur kinnitas, et riik on majanduskuritegevuse vastases võitluses muutmas meetodeid ning on võetud suund probleemipõhistele lahendustele ning ulatuslikumale varalisele mõjutamisele.

EVULi andmetel on käesoleval hetkel Eestis umbkaudu kümme tuhat ettevõtet võõrandatud variisikutele. Selleks, et majanduskuritegevusele piir panna, tuleb EVULi hinnangul välja töötada vastavad seadused ja regulatsioonid, millel oleks ühiskonnas võimalikult suur mõjuulatus ning mis ühtlasi raskendaksid variisikute kasutamist.

EVULi ettepanek on raskendada variisikute kasutamist ning lihtsustada ettevõtete likvideerimisvõimalusi. Prokuratuur oli mõtetega päri ning üheskoos otsustati sisuliste tulemusteni jõudmiseks korraldada laiaulatuslik majandusfoorum, mis tooks ühise laua taha nii erasektori osapooled kui ka riigi ning liitude esindajad.

EVUL ja Prokuratuuri vaheline kokkupuutepunkt tekkis hiljuti toimunud majanduskuritegevuse konverentsil. Koostöömudel prokuratuuri ja EVUL-i vahel seisneb eelkõige era- ja avalikus sektori koostöös, kus EVUL esindab võlausaldajaid ja nende huve. Tänu EVUL-i asutaja Marie Rosina pikaajalisele tööle krediidi- ja finantsjuhtimisvaldkonnas ning kaasaegsetele IT-lahendustele on võimalik kaardistada probleemistikku erasektori positsioonilt, tuvastades juhatuse liikmete maksekäitumismustreid ja ennustades ette võimalikke skeemide kasutamist ning maksejõuetuks muutumist.